Skip to content

Η ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

07/01/2009

Των Ι.ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ ΚΑΙ ΑΙΜ. ΜΠΑΝΟΥ, από Το «Ευρωπαϊκό Εργαστήριο» το οποίο οργανώθηκε από το Τµήµα αξιολόγησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα στο διάστηµα 9/12 – 11/12/1997. Έλαβαν µέρος εκπρόσωποι κρατικών υπηρεσιών και ερευνητές εκπαιδευτικών ινστιτούτων από όλα τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυστρία: ∆εν υπάρχει οργανωµένο σύστηµα  αυτοαξιολόγησης της εκπαίδευσης. Με τη συµβουλή ειδικών ερευνητών έχουν ξεκινήσει πιλοτικά προγράµµατα, από τα οποία µνηµονεύθηκε εκείνο που αφορά τη δευτεροβάθµια επαγγελµατική εκπαίδευση. Το πρόγραµµα αυτό εστιάζει στη βελτίωση της διαχείρισης των σχολείων µε δική τους ευθύνη και, για το σκοπό αυτό, στην κατάστρωση προγράµµατος δράσης από αυτά. Σκοπός του προγράµµατος είναι η ανάπτυξη των σχολείων και όχι η επιβολή κανόνων και ο έλεγχος (Jurgen Horschinegg,Οµοσπονδιακό Υπουργείο ∆ιδασκαλίας και Μορφωτικών Υποθέσεων).

Βέλγιο: Στη γαλλόφωνη κοινότητα το θέµα της  αξιολόγησης γενικότερα παρουσιάζει καθυστέρηση λόγω, κατά την εκτίµηση του οµιλητή, του µεγάλου ανταγωνισµού που χαρακτηρίζει τα εκκλησιαστικά και κρατικά σχολεία και της δυνατότητας των γονέων να µετακινούν τα παιδιά τους από το ένα σχολείο στο άλλο µε ευκολία. Ο νέος νόµος προβλέπει την παρακολούθηση του φαινοµένου της σχολικής αποτυχίας ενώ τα τελευταία τρία χρόνια εφαρµόζεται ένα πρόγραµµα ενίσχυσης των σχολείων που αντιµετωπίζουν δυσκολίες, µε προσωπικό και αύξηση του προϋπολογισµού τους.  Στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα αυτοαξιολόγησης συµµετέχει η γαλλόφωνη κοινότητα µε ένα σχολείο. Από το 1998 κάθε σχολείο θα καταρτίζει το δικό του πρόγραµµα δράσης. Ο απώτερος στόχος αφορά έναν συνδυασµό εξωτερικής και εσωτερικής αξιολόγησης (Jean – Louis Bouxin, Υπεύθυνος Σπουδών Υπουργείου Γαλλόφωνης Κοινότητας).  Στα σχολεία της φλαµανδικής κοινότητας εφαρµόζεται µόνο εξωτερική αξιολόγηση µε επιθεώρηση κάθε έξι χρόνια. Τα σχολεία δίνουν µόνο στατιστικά στοιχεία (Paul Wijnen, Επιθεωρητής, Υπουργείο της Φλαµανδικής Κοινότητας).

Γερµανία: Λόγω του οµοσπονδιακού χαρακτήρα του κράτους υπάρχει µεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικών µέτρων. Παραδοσιακά, οι εκπαιδευτικοί επιθεωρούνται µία φορά στη διάρκεια της καριέρας τους. Στη Βεστφαλία, στην οποία και αναφέρθηκε ο οµιλητής, δεν εφαρµόζεται άλλου είδους αξιολόγηση, καθόσον το ζήτηµα έχει και πολιτικές παραµέτρους. Όσον αφορά την αυτοαξιολόγηση ειδικότερα, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πιλοτικό πρόγραµµα, στο οποίο συµµετέχουν 15 σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από τη Βόρεια Βεστφαλία, το Μαγδεµβούργο και τη Βρέµη. Γονείς, εκπαιδευτικοί και µαθητές σε συνεργασία θα ετοιµάσουν στο διάστηµα 1996-99 σχετικό υλικό υπό µορφή ερωτηµατολογίων, εγχειριδίων κ.λ.π., µε σκοπό να ωφεληθούν αµοιβαία από το τελικό αποτέλεσµα και όχι να ελεγχθούν καθ’οιονδήποτε τρόπο. (Klaus Buhren, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Έρευνας Πανεπιστηµίου Dortmund).

∆ανία: Το εκπαιδευτικό σύστηµα θέτει κοινούς στόχους αλλά καταµερίζει την ευθύνη σε τοπικό επίπεδο. Η µόνη µορφή εξωτερικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου που υφίσταται είναι η µελέτη των αποτελεσµάτων των τελικών εξετάσεων από εξωτερικούς εξεταστές. Ο νόµος όµως απαγορεύει την δηµοσίευση των αποτελεσµάτων αυτής της αξιολόγησης. Η άτυπη αξιολόγηση περιλαµβάνει συνεργασία επιθεωρητών και εκπαιδευτικών καθώς και συζητήσεις εκπαιδευτικών και µαθητών για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής πράξης. Επτά σχολεία της ∆ανίας συµµετέχουν σε πιλοτικό πρόγραµµα αυτοαξιολόγησης µε σκοπό τον καθορισµό µέτρων και προτύπων αυτοαξιολόγησης (Peer Knudsen, ∆ιευθυντής).

Ισπανία: Ο εκπαιδευτικός νόµος του 1990 προβλέπει την αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί. Στο διάστηµα από το 1991 έως το 1996 εφαρµόστηκε σε 1000 σχολεία ένα πρόγραµµα αξιολόγησης, γνωστό ως EVA, που αποτελούσε µία µείξη εξωτερικής και εσωτερικής αξιολόγησης. Σήµερα η ευθύνη της αξιολόγησης έχει περιέλθει σε µεγάλο βαθµό στις τοπικές αρχές, οι οποίες αναπτύσσουν τα δικά τους συστήµατα µε έµφαση σε µεθόδους εξωτερικής αξιολόγησης και µε βάση τις αρχές του πρότυπου προγράµµατος EVA. Η εξωτερική αξιολόγηση γίνεται συνήθως κάθε τέσσερα χρόνια και περιλαµβάνει τη διαχείριση, τις σχέσεις
του σχολείου µε τους γονείς, τη στάση των µαθητών απέναντι στο σχολείο, την ατµόσφαιρα που επικρατεί σε αυτό, τη µέριµνα που λαµβάνεται για ειδικές οµάδες µαθητών κ.λ.π. Σε εθνικό επίπεδο η αξιολόγηση περιλαµβάνει µελέτη των αποτελεσµάτων των τελικών εξετάσεων, της διαδικασίας διδασκαλίας και µάθησης και της επίδοσης των µαθητών. Ένα πιλοτικό πρόγραµµα αυτοαξιολόγησης έχει αναλάβει το Εθνικό Ινστιτούτο Ποιότητας και Αξιολόγησης (Figueroa Francisco Xavier Touron).

Λουξεµβούργο: Ενα σύστηµα εθνικών δεικτών αξιολόγησης βρίσκεται υπό ανάπτυξη εδώ και τέσσερα χρόνια, στο οποίο περιλαµβάνεται η επίδοση των µαθητών στο σχολείο βάσει των βαθµών αλλά και η σχέση των σπουδών µε την αγορά εργασίας. Επίσης εδώ και τέσσερα χρόνια διενεργείται και έρευνα ικανοποίησης των µαθητών από το σχολείο. Κατά τη διαδικασία αυτή διασφαλίζεται η ανωνυµία των σχολείων.
Σαράντα σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης συµµετέχουν σε πρόγραµµα αυτοαξιολόγησης, στο πλαίσιο του οποίου θέτουν τους δικούς τους στόχους. Η αυτονοµία των σχολείων είναι ένα νέο θέµα για το εκπαιδευτικό σύστηµα του Λουξεµβούργου.

Ολλανδία: Το εκπαιδευτικό σύστηµα είναι αποκεντρωµένο και περιλαµβάνει σε µεγαλύτερο ποσοστό άτυπη αξιολόγηση που συνίσταται στην εξέταση των αποτελεσµάτων των σχολείων. Βοήθεια παρέχεται από τις κρατικές υπηρεσίες, αν ζητηθεί. Ο βαθµός επέµβασης του κράτους είναι µικρός καθώς, σύµφωνα µε το σύνταγµα, η εκπαίδευση είναι ελεύθερη και η έναρξή της βρίσκεται στη δικαιοδοσία των γονέων. Εδώ και 5 χρόνια πάντως, ο νόµος υποχρεώνει τα σχολεία να καταστρώνουν πενταετές πρόγραµµα δράσης και να αναφέρουν ετησίως σχετικά στις αρµόδιες υπηρεσίες. Η συζήτηση για την ανάπτυξη εθνικών δεικτών αξιολόγησης µεταξύ των συνδικάτων των εκπαιδευτικών και των κυβερνητικών

Advertisements
One Comment
  1. ΘΕΟ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ Η ΑΞΙΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΩΡΡΑς ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕ ΒΑΘΟς Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗς ΧΩΡΩΝ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: